විපක්ෂ නායක වගකීම භාර ගන්නේ නම් මගේ තීරණය වෙනස් වේවි! – විග්නේෂ්වරන්


Wigneswaran_10_10

දෙමළ ජාතික සන්ධාන නායක ආර්.සම්බන්ධන් මහතා උතුරු පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පි.සත්‍යලිංගම් මහතා හා පළාත් ධීවර අමාත්‍ය පි.ඩෙනිශ්වරන් මහතා සම්බන්ධයෙන් වගකීම භාර ගන්නේ නම් තම තීරණය සම්බන්ධයෙන් නැවත සළකා බැලීමට හැකි බව උතුරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය සි.වි.විග්නේශ්වරන් මහතා පවසා තිබෙනවා.

සම්බන්ධන් මහතා විසින් චෝදනා ඔප්පු නොවු අමාත්‍යවරුන් වන උතුරු පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පි.සත්‍යලිංගම් මහතා හා පළාත් ධීවර අමාත්‍ය පි.ඩෙනිශ්වරන් මහතා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ කළ තීරණය නිවැරදි කරන ලෙසට ඉල්ලීම් කරමින් විග්නේශ්වරන් මහතා වෙත යැවු ලිපියට පිළිතුරු ලිපියක් යොමු කරමින්ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා මෙලෙස සඳහන් කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*