ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පොලී ප්‍රතිශතය ඉහළට


Credit-Card_20_06_2017

මෙතෙක්  24% ව පැවති ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් සඳහා අයකරනු ලබන පොළී අනුපාතය ඉහළ දැම්මට වාණිජ බැංකු කිහිපයක් තීරණය කර තිබෙනවා.

2017 ජූලි 01 දින සිට මෙම පොළී අනුපාතිකය සියයට 28 ක් දක්වා ඉහළ නංවනු ලබන බව ආදාළ බැංකු විසින් මේවනවිට සිය ගනුදෙනුකරුවන් වෙත ලිපි මගින් දන්වා යවා ඇති බවත් නව පොළී අනුපාතිකය, 2017 ජූලි 01 දිනෙන් පසුව සිදුකරනු ලබන සියලූම ගනුදෙනු සඳහා බලපවත්වන බවත්  එම වාණිජ බැංකු සඳහන් කළා.

මේ අතර 2017 අප්‍රේල් මාසය අවසානයේ දී මෙරට තුළ සක්‍රීයව පවතින ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් සංඛ්‍යාව 1,354,971 ක් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*