රජයේ වාණිජ ව්‍යාපාර වලින් ලාභ ලබන්නේ ව්‍යාපාර 39යි


finanace-and-Media_12_08_2017

රජය සතු ඉතා වැදගත් වාණිජ ව්‍යාපාර 55 න් ලාබ ලබනුයේ 39 ක් පමණක් බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

බලශක්ති, බැංකු, නාවික කටයුතු වැනි මූලික අංශ මෙම වාණිජ ව්‍යාපාර නියෝජනය කරන බවත් එකී ව්‍යාපාර හැකි තරම් ලාබදායි ඒවා බවට පත් කොට රටට ලැබෙන බදු හා ලාභාංශ මුදල් වැඩිකර ගැනීම රජයේ ඉලක්කයක් බවත් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා.

රජය සතුව රාජ්‍ය ව්‍යාපාර 400ක් පමණ ඇති අතර එයින් 55ක් ඉතා වැදගත් වාණිජ්‍ය ව්‍යාපාර ලෙස ද 345ක් වාණිජමය නොවන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ලෙස ද හඳුන්වන බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා පෙන්වා දෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*