පරිපාලන නිලධාරීන්ට විශේෂ දීමනාවක්


රාජ්‍ය පරිපාලන සේවයේ නිලධාරීන්ට විශේෂ දීමනාවක් ලබා දීමට අදාළව විශේෂ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් හෙට කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

එම සේවයේ නිලධාරීන් රුපියල් 50,000ක විශේෂ මාසික දීමනාවක් එමගින් යෝජනා කිරීමට නියමිත බව ආරංචි මාර්ග කියයි.

මෙවැනි යෝජනාවක් රාජ්‍ය පරිපාලන නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් පමණක් ගෙන ආවොත් අනිකුත් සේවාවන්වල උදවිය විරෝධය දක්වනු ඇතැයි රජයේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*