තෙල් මිල යළි ඉහළ නඟී


image_cf57b70da9

අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් මිල වැඩි කිරීමට මුදල් අමාත්‍යංශය කටයුතු කර තිබේ.

ඔක්ටේන් 92 වාර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 137 සිට 145 දක්වාත්, ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 148 සිට 155වාත්, ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 109 සිට 118 දක්වාත්, සුපර් ඩීසර් ලීටරයක මිල රුපියල් 119 සිට රුපියල් 129 දක්වාත් ඉහළ දමා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*