අනවසර සංක්‍රමණිකයන් රැගත් බෝට්ටු ඔස්ට්‍රෙලියා වෙරළට දින 800කින් පැමිණ නෑ


AUSSIS

අනවසර සංක්‍රමණිකයන් රැගත් බෝට්ටු ඔස්ට්‍රෙලියා වෙරළට නොපැමිණ සභාග ආණ්ඩුව යටතේ මේ ගත වන්නේ 800 වැනි දිනය බව ඔස්ට්‍රෙලියා ආගමන හා දේශ සීමා සුරැකීමේ ඇමැති පීටර් ඩටන් පවසයි.

කම්කරු පක්ෂ ආණ්ඩුව යටතේ ඔස්ට්‍රෙලියා වෙරළ තීරයට අනවසර සංක්‍රමණිකයන් රැගත් බෝට්ටු 800ක් පැමිණි බවත්, ඒවායින් තම රටට ගොඩ බට අනවසර සංක්‍රමණිකයන් පිරිස පනස් දහස ඉක්මවූ බවත් ආගමන අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියි.

පීටර් ඩටන්  කියා සිටියේ පසුගිය වසරවල උද්ගත වූ මේ තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන ඔස්ට්‍රෙලියා  කම්කරු පක්ෂය පාඩම් උගත යුතු බවය.

කම්කරු පක්ෂය අනුගමනය කළ විවෘත දේශ සීමා ප්‍රතිපත්තිය ඔස්ට්‍රෙලියාවට ඉමහත් ව්‍යසනකාරී තත්ත්වයක් උදා කළ බව ආගමන අමාත්‍යවරයා පවසයි.

වත්මන් සභාග ආණ්ඩුවේ සවිමත් දේශ සීමා ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්තිය මහ මුහුද මැද සිදු වන මරණ වලක්වා ලූ බවත්, සියලු ම දරුවන් රැඳවුම් කඳවුරුවලින් නිදහස් කරන්නට පියවර ගත් බවත් ඔහු කියා සිටියේ ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*