සුදුසුකම් නොමැති වීම රැකියා ලබා දෙන්න තිබෙන ලොකුම බාධාවක්!


WDJSene_07_02__2107

පෞද්ගලික අංශය සතුව රැකියා පුරප්පාඩු රැසක් තිබුණත් එම අංශයේ වැටුප් මෙන්ම පහසුකම් ද ඉහළ මට්ටමක තිබුණද වඩාත් ඉල්ලුම පවතින්නේ රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවලට බව අමාත්‍ය ඩබ්ලිව් ඩී ජේ සෙනවිරත්න මහතා පවසා සිටිනවා.

කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ පැවති රැකීරක්ෂා දසලක්ෂයේ වැඩසටහන පිළිබඳ විශේෂ සාකචඡාවකට එක්වෙමින් ඇමතිවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

අමාත්‍යාංශයේ මිනිස් බල හා රැකි රක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුව මෙම වැඩපිළිවෙල සාර්ථක කරගැනිමට විශේෂ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතරම   දිවයින පුරා රැකියා මධ්‍යස්ථාන ඇතිකොට තරුණ තරුණියන්ට රැකියා ලබාදිම හා රැකියා පොල පවත්වා රැකියා මෙන්ම වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ ද ලබා දීමට කටයුතු කරන බව අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නා.

එසේම රැකියා ලබා දීමමේදි පවතින විශාලම ගැටළුව බවට පත් ව ඇත්තේ වෙළඳ පොළේ ඉල්ලුමට සරිලන සුදුසුකම් ඇති අය නොමැති වීම බව පෙන්වා දෙන අමාත්‍යවරයා මේ වන විට උපාධිධාරිහු තිස්දෙදහසක් රැකියා අපේක්ෂාවෙන් සිටින බවත් එයින් බහුතරයක් කළා උපාධිධාරින් විම නිසා ගැටඑවක් පැන නැගී ඇති බවත් සෑම වසරකම ලක්ෂ 4 කට වැඩි පිරිසක් රැකියා වෙළඳලට එක්වන බවත් සඳහන් කර සිටියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*