රුපියල ස්ථාවර කිරීමට නව නම්‍යශීලී ක්‍රියාවලියක්!


Central-Bank_01_03_2017

මේ වසරේ ගෙවී ගිය කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකා රුපියල 1.2%කින් අවප්‍රමාණය වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරනවා.

2016 වසර අවසානය වන විට අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 6 ක් ව පැවති ශ්‍රී ලංකාවේ නිල සංචිත ප්‍රමාණය පෙබරවාරි මාසය අවසානය වන විට ඩොලර් බිලියන 5.6 ක් ලෙසට අව ප්‍රමාණ වී තිබීම නිසා මෙම තත්ත්වය උද්ගත වී ඇති බවද මහ බැංකුව පෙන්වා දේ.

රැපියලේ අගය තවුරු කිරීම සඳහා ඩොලර් සංචිත නිකුත් කිරීම පලදායී නොවන බවත් ඒ වෙනුවට නව නම්‍යශීලී ක්‍රියාවලියක් හදුන්වා දී ඇති බවත් එමගින් රුපියල sස්ථාවර වීම මන්දගාමී නමුත් වඩාත් ඵලදායි ලෙස විය හැකි බවත් මහ බැංකුව සඳහන් කර සිටිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*