මැයි මාසයේ සිට ස්මාර්ට් හැඳුනුම්පතක්


Samart-ID_03_04_2017

වයස අවුරුදු 15 සම්පූර්ණ කළ තරුණ තරුණියන් සඳහා මෙන්ම හැඳුනුම්පත් සංශෝධන හා අස්‌ථානගතවීම් සඳහා ලබන මැයි මාසයේ සිට ස්‌මාර්ට්‌ හැඳුනුම්පතක්‌ නිකුත් කිරීමට පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව පියවරගෙන තිබෙනවා.

යෝජිත විද්‍යුත් හැඳුනුම්පත නිකුත් කරන තෙක්‌ මෙම ස්මාර්ට් හැඳුනුම්පත නිකුත් කරන බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ.

1972 වර්ෂයේ සිට මේ දක්‌වා නිකුත් කෙරෙන පැරණි ලැමිනේටින් හැඳුනුම්පත මෙම ස්‌මාර්ට්‌ හැඳුනුම්පතත් සමග අහෝසි වන එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් පවසා සිටිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*