සයිටම් අර්බුදයට උසස් අධ්‍යාපණ අමාත්‍යංශය පිළිතුරු දෙයි


SAITM_L

සයිටම් සම්බන්ධයෙන් පැන නැගි ඇති අර්බුදකාරී තත්ත්වය නිරාකරණය කිරිම සදහා රජය ක්‍රියාත්මක කිරිමට අපේක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් උසස් අධ්‍යාපණ අමාත්‍යංශය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

001

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*