සෞදි රජයෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 263 ක මූල්‍යාධාරයක්


DEVELOPMENT

සංවර්ධන ව්‍යාපෘති දෙකක් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 263 ක මූල්‍යාධාරයක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදීමට සෞදි අරාබි රජය එකඟතාව පළකර තිබේ.

මහවැලි ගඟේ වම් ඉවුර පහළ නිම්නය සංවර්ධනය කිරීම ඉන් එක් ව්‍යාපෘතියක් වන අතර වයඹ විශ්ව විද්‍යාලය සහ නාගරික සංවර්ධනය අනෙක් ව්‍යාපෘතිය වෙයි. මහවැලි ගඟේ වම් ඉවුර පහළ නිම්න ව්‍යාපෘතිය යටතේ කින්නියා – කන්තලේ, ත්‍රීකුණාමලය සහ පොළොන්නරුව ප්‍රදේශවල කුඹුරු සඳහා කන්න දෙකේදීම වාරි ජලය සැපයීමට අදාළව මෙම මුදල් හරහා ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරිමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*