විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ අවම කඩයිම් ලකුණු නිකුත් වෙයි…


UGC

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා 2016/17 අධ්‍යයන වර්ෂයට අදාළව අවම කඩයිම් ලකුණු ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේනවා.

ඒ අනුව WWW.ugc.ac.lk යන විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නිල වෙබ් අඩවියෙන් කඩයිම් ලකුණු ලබාගැනීමට හැකියාව තිබේ.

මෙවර සිසුන් 29696 දෙනකු සරසවි වරම් ලබා ඇති අතර

වෛද්‍ය විද්‍යාව සඳහා සිසුන් 1290ක් ද, ඉංජිනේරු විද්‍යාව සඳහා 1681 ක් ද, කළමනාකරණය සඳහා සිසුන් 4200ක් ද, කලා පාඨමාලා සඳහා 5850ක් ද ජෛව තාක්ෂණවේදය සඳහා සිසුන් 717ක් ද සන්නිවේදන තාක්ෂණවේදය සඳහා 436ක් ද වශයෙන් පසුගිය වසරේ උසස් පෙළ සමත්ව සරසවි සඳහා අයදුම් කළ 71106 දෙනකු අතරින් තෝරාගෙන තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*