හිටපු මුදල් ඇමතිගේ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉවතට


RAVI_KK

ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල ඉහළ දැමීම සඳහා හිටපු මුදල් අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මහතා ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉවත දැමීමට ඊයේ (13) රැස්වූ කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේනවා.

පසුගිය වසර තුළ ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම රුපියල් මිලියන 290ක පාඩුවක් ලබා තිබීම හේතුවෙන් ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල ඉහළ දැමීම සඳහා හිටපු අමාත්‍යවරයා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර තිබුනා.

ජනතාවට සහන සැලසීමක් වශයෙන් මෙම අවස්ථාවේදී ගෑස් මිල ඉහළ නොදැමිය යුතු බවට කැබිනට් මණ්ඩලයේදී තීරණය වී ඇති අතර ඒ අනුව අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව පසුවට සලකා බැලිමට තිරණය කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*