උමා ඔය නිසා පීඩා විඳින ජනතාව වහාම එම ප්‍රදේශයෙන් ඉවත් කළ යුතුය


Mahinda_amaraweera_03-08-2016

උමා ඔය’ ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් බණ්ඩාරවෙල අවට ගම්මාන ගණනාවක ජනතාවට බරපතල ප්‍රශ්න රැසකට මුහුණ දීමට සිදුව ඇතැයි ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය හා මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා.

අමාත්‍ය අමරවීර මහතා විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයක් මගින් මෙම කරුණ පිළිබඳව අවධාරණය කර තිබේ.

“ සැබැවින්ම උමා ඔය ව්‍යාපෘතිය නිසා බණ්ඩාරවෙල අවට ගම්මාන ගණනාවක ජනතාවට බරපතල ප්‍රශ්න රැසක් උදාකර තිබේ. මෙම තත්ත්වයට විසදුම් ලබා දීමේ දී කෙටිකාලීනව හා දීර්ඝකාලීන වශයෙන් විසදුම් ලබා දිය යුතුය. දැනට තිබෙන තත්ත්වය අනුව එම භූමිය මතුපිට පෙනෙන තත්ත්වය අනුව පමණක් නොව, අභ්‍යන්තරය තුළ පවතින තත්ත්ව අනුව ද කිසිසේත්ම තවදුරටත් එම ජනතාව එම භුමියේ රඳවා තැබීම අවදානම් සහගතය. පසුගිය දිනවල දකුණට ඇද හැළුන වර්ෂාව වැනි වර්ෂාපතනයක් බණ්ඩාරවෙලට ඇද හැළුනහොත් අත්වන ඉරණම අමුතුවෙන් පැහැදිලි කළ යුතු නැත. එමනිසා මෙම ජනතාව වහාම එම ප්‍රදේශයෙන් ඉවත් කර වෙනත් ස්ථානයක පදිංචි කිරීම වහා සිදු කළ යුතුය” එම නිවේදනය වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙයි.

එම සම්පූර්ණ නිවේදනය;

image_1becb300b9

image_7c90a1d836 image_523f1d4a39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*