යාපනයේ වෙඩි තැබිමට විරෝධය පා හැටන් මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණයේ නිතිඥයින් විරෝධතාවයක


යාපනයේ-වෙඩි-තැබිමට-විරෝධය-පා-හැටන්-මහේස්ත‍්‍රාත්-අධිකරණයේ-නිතිඥයින්-විරෝධතාවයක

යාපනයේ මහා අධිකරණ විනිසුරු එමි. ඉලංචේලියන් මහතා ඉලක්ක කර ගිනිමින් පසුගියදා යාපනයේ ප‍්‍රදේශයේදි සිදුවු වෙඩි තැබිමට හා ඔහුගේ ආරක්‍ෂාවට සිටි සැරයන්වරයාට වෙඩි තැබිමේ සිද්ධියට විරෝධය පා හැටන් මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණයේ නිතිඥයින් අද (27.07) අධිකරණ කටයුතු වලින් වැලකි අධිකරණය ඉදිරිපිට නිහඩ විරෝධතාවයක නියලි සිටියා.

එම නිතිඥයින් අවධාණය කර සිටින්නේ අධිකරණයේ ස්වාධිනත්වය රැකගැනිමට සියලූ දෙනා කටයුතු කළ යුතු බවයි. අද (27.07)කැදවිමට තිබු සියලූම නඩු වෙනත් දිනයක කැදවිමට අධිකරණය කටයුතු කර තිබෙනවා.

යාපනයේ වෙඩි තැබිමට විරෝධය පා හැටන් මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණයේ නිතිඥයින් විරෝධතාවයක (1) යාපනයේ වෙඩි තැබිමට විරෝධය පා හැටන් මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණයේ නිතිඥයින් විරෝධතාවයක (2) යාපනයේ වෙඩි තැබිමට විරෝධය පා හැටන් මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණයේ නිතිඥයින් විරෝධතාවයක (3) යාපනයේ වෙඩි තැබිමට විරෝධය පා හැටන් මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණයේ නිතිඥයින් විරෝධතාවයක (4) යාපනයේ වෙඩි තැබිමට විරෝධය පා හැටන් මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණයේ නිතිඥයින් විරෝධතාවයක (5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*