රැකියාව අයිතියක්


right_job

රැකියාව අයිතියක් – සියලු උපාධිධාරීන්ට වහා රැකියා ලබාදෙන ලෙස බලකරමින් ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමය  පවත්වන විරෝධතා පළාත් සමුළු මාලාවේ නැගෙනහිර පලාත් විරෝධතාව අද මඩකලපුව නගරයේදී පවත්වන ලදී.

IMG_20161012_103542 IMG_20161012_103621 IMG_20161012_103635 IMG_20161012_104011 IMG_20161012_104308

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*