විල්පත්තුවේ වනාන්තර 04ක් සංරක්ෂිත කරයි


Wilpaththtu_19_01_2017

විල්පත්තු වනාන්තරය උතුරින් පිහිටි වනාන්තර 04ක් සංරක්ෂිත වනාන්තර ලෙස ගැසට් කර තිබේ.

Wilpattu012

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*