මීතොටමුල්ල කුණු කන්ද නාය යෑමට වගකිවයුත්තන් මෙන්න


මීතොටමුල්ල

මීතොටමුල්ල කුණු කන්ද නාය යෑමේ සිද්ධීයට බස්නාහිර පළාත් ඝණ අපද්‍රව්‍ය කළමණාකරණ අධීකාරිය,මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය හා කොළඹ මහ නගර සභාව සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතු යැයි පරිසර සංරක්ෂණ භාරය චෝදනා කර සිටිනවා.

පරිසර සංරක්ෂණ භාරයේ අධ්‍යක්ෂ සජීව චාමිකර මහතා සදහන් කළේ බස්නාහිර පළාත් ඝණ අපද්‍රව්‍ය කළමණාකරන අධීකාරිය කරන්නේ තැන් තැන්වල ඉඩම් බදු ගෙන පළාත් පාලන ආයතනයන්ට අයත් කුණු එම ඉඩමට ගෙන ගොස් දමා ඒ වෙනුවෙන් අදාල පළාත් පාලන ආයතනයන්ගෙන් මුදල් ලබා ගැනීම පමණක් බවයි.

ඝණ අපද්‍රව්‍ය කළමණාකරන අධිකාරිය මෙසේ කසල දැමීම සඳහා ඉඩම් ලබා දී දිනපතා අතිවිශාල මුදලක් ලබා ගන්නා බව කී චාමිකර මහතා ප්‍රශ්නයට විසඳුම් නොසොයා මෙසේ මුදල් ලබා ගැනීමට පමණක් මෙසේ රාජ්‍ය ආයතනයක් පවත්වා ගෙන යාම රජයේ ද බරපතල දුර්වල කමක් බවද අධ්‍යක්ෂ සජීව චාමිකර මහතා සදහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*