බස්නාහිර මහල් ගොඩනැඟිලි හදන්න අනිවාර්‍ය අවසර දෙකක්!


BULDING_COLLE

කොළඹ හා බස්නාහිර ප්‍රදේශයේ සියලු මහල් ගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම මින් ඉදිරියට මහා නගර හා බස්නාහිර පළාත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ හා වරලත් ඉංජිනේරුවන්ගේ පූර්ණ හා දැඩි අධීක්ෂණය ඇතිව සිදු කිරීමට කටයුතු යොදා ඇතැයි මහ නගර හා බස්නාහිර පළාත් සභා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඉංජිනේරු නිහාල් රූපසිංහ මහතා පවසනවා.

සාමාන්‍ය නීතිය අනුව මහල් ගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීමට පෙර මුල් ගොඩනැඟිලි සැලසුම ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනයේ වරලත් ඉංජිනේරුවකුගේ අනුමැතිය අනුව සකස් කළ යුතු බවත්, වැල්ලවත්තේ දී කඩා වැටුණු ගොඩනැඟිල්ල එවැනි වරලත් ඉංජිනේරුවරයකුගේ අනුමැති අනුව ඉදිකළ ගොඩනැඟිල්ලක් නොවන බවත් ලේකම්වරයා පෙන්වා දෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*